Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchoděwww.promacz.cz. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (SA Trade s.r.o.) a kupujícího (zákazník). Náš internetový obchod http://www.promacz.cz je určen pouze pro tuzemské zákazníky.

Dopravné a způsob platby

Na dobírku

DOPRAVNÉ ZDARMA až do domu, kamkoliv po celé ČR při nákupu nad 3.000,- Kč vč. DPH. Při objednávce do 3000,- Kč vč. DPH je dopravné 120,- Kč vč. DPH při platbě na dobírku. Vybrané zboží zašleme na Vaši adresu na dobírku. Přesný termín dodání Vám potvrdíme na e-mail. Platíte při převzetí zboží. K zásilce bude přiložen odpovídající daňový doklad (jsme plátci DPH). 

Osobně v místě dodavatele

Dopravné není účtováno. Společnost SA Trade s.r.o. svým zákazníkům nabízí možnost pohodlného převzetí zboží v naší provozovně v Ještěticích. V případě osobního odběru zboží máte možnost si zboží prohlédnout. Zboží si můžete vyzvednout v pracovních dnech od 7 do 15:30 h po předchozí domluvě.


Objednávka a uzavření kupní smlouvy 

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchoduwww.promacz.cz. jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, i záručními podmínkami, a že s nimi souhlasí.
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí.
4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny.
6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.promacz.cz, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.


Odstoupení od kupní smlouvy

1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

2. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 1.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.1 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Práva a povinnosti prodávajícího 

1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v co nejkratším možném termínu a dodat jej na adresu kupujícího. V případě, že zboží nelze dodat vzhledem k jeho momentální nedostupnosti na trhu, je prodávající povinen o tomto neprodleně informovat kupujícího. V tomto případě a v případě, že prodávající nevyřídí objednávku v dohodnutém termínu od obdržení objednávky, může kupující objednávku zrušit.
2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné (viz.Ochrana osobních údajů).
3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to kupující písemně požádá.
4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
5. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.
6. Prodávající má povinnost potvrdit obdržení objednávky kupujícímu.


Práva a povinnosti kupujícího 

1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. 
3. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14dnů od doručení.
4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.


Ochrana osobních údajů

Provozovatel tohoto internetového obchodu se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne jakékoli třetí straně. Potřebné osobní údaje budou předány pouze dopravci (jméno, adresa, popř. telefon). Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

Kdokoliv má právo kdykoliv požádat o výmaz údajů o své osobě. Z ohledem na ustanovení souvisejících zákonů (Zákon o účetnictví apod.) však nemůže být takový výmaz proveden dříve než po 24 měsících od uskutečnění nákupu.


Recyklační poplatek

Recyklační poplatek je zahrnut v ceně výrobku.