Podmínky užívání

Účinné od 20. 10. 2015, verze 1.0
Než začnete používat tyto stránky, seznamte se prosím pečlivě s těmito Pravidly.

I. článek – obecná ustanovení

Internetový obchod www.promacz.cz pro účely těchto podmínek se rozumí internetové stránky společnosti SA Trade s.r.o., se sídlem Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2, IČ 287 79 428, zapsané v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 183578. Vlastníkem a provozovatelem e-shopu je www.promacz.cz (dále jen "portál") je společnost SA Trade s.r.o., (dále jen "provozovatel").

Služby poskytované e-shopem www.promacz.cz (dále jen "portál ") jsou veřejně přístupné. Provoz portálu, používání služeb, práva a povinnosti provozovatele a uživatelů se řídí těmito Pravidly.
Používání portálu je podmíněno souhlasem s těmito Pravidly. Souhlas s těmito pravidly vyjádří uživatel tím, že používá tento portál. V případě porušení těchto Pravidel může provozovatel uplatnit opatření v nich obsažená.

II. článek - autorská práva

Provozovatel si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu na stránkách tohoto portálu, včetně textu a zobrazení na těchto stránkách, designu stránek, technických náčrtů, software, grafiky a dalších souborů, jejich výběru a uspořádání.

Obsah stránek tohoto portálu nesmí být bez předchozího písemného souhlasu provozovatele jakkoli pozměňován, kopírován, stahován nebo jinak šířen (dále jen "šířit"), samostatně nebo jako součást jiných materiálů. To se nevztahuje na šíření obsahu těchto stránek k soukromým (nekomerčním) účelům za předpokladu, že takové šíření není způsobilé ohrozit autorská práva provozovatele.
Takto udělený souhlas se šířením obsahu těchto stránek může být provozovatelem kdykoliv odvolán.

III. článek – chování uživatele

Uživatel se zavazuje, že při používání tohoto portálu se bude řídit platnými právními předpisy na území České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito předpisy, dobrými mravy, a těmito Pravidly, nebude jakkoli poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

 • zasahovat do bezpečnosti tohoto portálu nebo jej jinak zneužívat;
 • zasahovat do používání tohoto portálu ze strany jiných uživatelů;
 • využívat portál pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv;
 • zasílat na tento portál zprávy obsahující viry nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy;
 • vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů;
 • pokoušet se získat přístup ke stránkám tohoto portálu, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti;
 • šířit na stránkách tohoto portálu jakékoli zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky, zejména zprávy či materiály, které zasahují do práv a oprávněných zájmů třetích osob, které jsou proti lidské důstojnosti, které jsou svým obsahem jakkoli diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy, pohlaví a které propagují protiprávní činnost či násilí.

IV. článek – omezení dostupnosti služeb

Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že může dojít ke:

 • špatné dostupnosti služby, či její úplné nefunkčnosti,
 • doručení zprávy, která obsahuje viry či jiné programy, které mohou poškodit počítač či programové vybavení používané uživatelem,
 • nedoručení zprávy, či doručení poškozené nebo neúplné zprávy, či pozdnímu doručení zprávy,
 • neodeslání zprávy, či odeslání poškozené nebo neúplné zprávy či pozdnímu odeslání zprávy ,
 • smazání jakýchkoliv dat,
 • změně či zrušení poskytování služeb.

Za uvedená omezení dostupnosti služeb provozovatel neodpovídá a uživatel nebude za zde uvedená omezení poskytovaných služeb požadovat náhradu škody.

V. článek – důvěrnost

Provozovatel neposkytne data vedená o uživateli (dále jen důvěrné informace) třetí straně s výjimkou případů, kdy jsou k tomu oprávněny právním předpisem. Toto omezení se nevztahuje na případy, kdy dá uživatel souhlas k jejich poskytnutí třetím stranám. Souhlas může být dán jakoukoliv formou, např. kliknutím na tlačítko. V případě ukončení registrace bude provozovatel nadále udržovat ve svém systému data uživatele pro účely zpracování oprávněnými orgány v soudním či správním řízení na základě zákona.

Uživatel souhlasí s tím, aby provozovatel poskytl jeho data (povinná data uvedená při registraci a případně další nepovinná data poskytnutá provozovateli při registraci nebo později) společnosti SA Trade s.r.o., se sídlem Vyšehradská 1349/2, 128 00, IČ: 287 79 428, která může zpracovávat jeho důvěrné informace za účelem jejich využívání v rámci svého předmětu podnikání, tj. poskytování úvěrů, finančních a dalších služeb přímo nebo nepřímo souvisejících s předmětem podnikání, zpracovávat je v jejich informačních systémech, které provozují.

Uživatel souhlasí s tím, že e-shop - společnost může zpracovávat důvěrné informace za účelem a v rozsahu výše uvedeném od udělení tohoto souhlasu do uplynutí 15 let po ukončení využívání služeb nebo odvolání tohoto souhlasu vůči příslušné společnosti. Klient tímto prohlašuje a potvrzuje, že byl před udělením souhlasu ke zpracování důvěrných informací poučen zpracovatelem jménem dalších zde uvedených společností o právech vyplývajících pro uživatele z právních předpisů, zejména z § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Uživatel souhlasí s tím, aby ho kterákoli z uvedených společností informovala o svých produktech a předkládala mu nabídky k jejich objednání, zprostředkování či pořízení a zasílala reklamní sdělení na všechny dostupné komunikační adresy uživatele. Reklamní nabídky mohou propagovat služby nebo zboží provozovatele, společností či třetí strany.

Souhlas s poskytnutím důvěrných informací může uživatel odvolat písemně doručením odvolání souhlasu na adresu sídla společnosti, jíž je odvolání souhlasu určeno. Případně na e-mail info@satrade.cz. Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že pokud odvolá souhlas vůči provozovateli, může provozovatel ukončit poskytování služeb.

VI. článek – omezení poskytovaných služeb

Provozovatel má právo kdykoliv rozsah nebo obsah portálu nebo nabídky portálu změnit, či svěřit provozování portálu třetím stranám (případně s tím, že tyto třetí strany budou mít přístup k důvěrným informacím o uživateli) nebo přestat portál provozovat, za podmínky, že o takových změnách informuje uživatele v dostatečném předstihu, a to nejméně tři pracovní dny předem uvedením informace o změnách na stránkách tohoto portálu nebo doručením zprávy na e-mailovou adresu uživatele.

VII. článek – sankce

Provozovatel může uplatnit sankce v případě, že uživatel využívá portál v rozporu s právním řádem České Republiky nebo dobrými mravy či porušuje tato Pravidla, zejména článek III těchto pravidel. Provozovatel může použít kteroukoliv z těchto sankcí: upozornění uživatele, okamžité omezení používání portálu nebo zamezení používání portálu vůči uživateli.

VIII. článek – závěrečná ustanovení

Provozovatel je oprávněn tato Pravidla kdykoli měnit. Provozovatel oznámí změny na internetových stránkách tohoto portálu. Souhlas se změnou a aktuálním zněním těchto Pravidel vyjádří uživatel tím, že bude tento portál nadále používat a využívat služeb provozovatele.

Ochrana dat

Provozovatelem této Internetové stránky ("Stránka") je SA Trade s.r.o. Tyto zásady ochrany soukromí popisují, jaký druh informací od návštěvníků této Stránky shromažďujeme, jak s těmito informacemi nakládáme a jak mohou návštěvníci aktualizovat informace poskytované touto Stránkou nebo jak mohou kontrolovat nakládání s nimi. Tyto zásady se mohou čas od času měnit, a proto si je, prosím, znovu často kontrolujte.

Jaký druh informací shromažďujeme?

Navštívíte-li naši Stránku poprvé, můžeme Vás požádat, abyste se zaregistrovali a abyste nám poskytli údaje o sobě a o Vaší společnosti včetně Vašeho jména, názvu Vaší společnosti, adresy, telefonu a čísla faxu, e-mailové adresy a dalších informací umožňujících Vaši identifikaci a kontakt s Vámi.

Při vstupu na naši Stránku shromažďujeme určité informace o směrování, jako je IP adresa provozovatele Internetové služby, ze které provoz odchází, a informace, které poskytují "cookies" na Vašem pevném disku. Cookies jsou malé datové soubory, které obsahují specificky identifikátor, abychom Vás mohli rozeznat vždy, když se na naši Stránku vrátíte, registrují stránky, jež si na naší Stránce prohlížíte a služby, jež využíváte. Tyto informace nám umožňují poskytovat služby, které jsou šité více na míru a které jsou uživatelsky přívětivé.

Shromažďujeme také souhrnné údaje o využívání naší Stránky, jako jsou informace o tom, které z našich stránek mají největší statistku návštěvnosti, počet přístupů denně a jak dlouho návštěvníci zůstávají u každé stránky.

Jak nakládáme s informacemi, které jsme shromáždili?

Údaje od Vás a o Vás mohou být mimo jiné použity následovně: plnění zakázek a požadavků, poskytování informací o cenových nabídkách na vyžádání, zpracování, realizace a sledování zakázek, poskytování informací o stavu objednávky, zajišťování informací pro Vás o nabídkách nebo produktech, které jsou pro Vás podle našeho názoru zajímavé, nebo k tomu, abychom Vás informovali o aktualizacích, změnách na naší Stránce nebo o nových produktech či službách, o nichž se domníváme, že by mohly být prospěšné Vám nebo Vaší společnosti. Můžeme také seskupovat informace, které jste nám poskytli v předchozí komunikaci v režimu off-line s informacemi, které jste nám dali k dispozici v režimu on-line, abychom návštěvy naší Stránky více přizpůsobili Vašim přáním.

Demografické údaje a informace o využívání naší Stránky shromážděné od našich návštěvníku využíváme kromě dalších účelů k lepší využitelnosti naší Stránky a k přípravě souhrnných, neidentifikovatelných informací používaných v marketingu, v reklamě nebo v podobných aktivitách. Občas mohou byt některé informace z našich systému odstraněny, a to zásadně podle našeho vlastního uvážení.

Ochrana Vašeho soukromí

Přenos Vašich technických nebo finančních informací k nám je zabezpečen kódováním. Šifrovány jsou rovněž všechny formuláře objednávek, předkládané prostřednictvím této Stránky, informace o fakturaci, jež jsou dostupné prostřednictvím této Stránky.

Usilujeme o ochranu Vašich osobních. Nemůžeme však ručit nebo poskytovat záruku za bezpečnost informací, které nám zasíláte, a pokud jste se rozhodli používat naši Stránku, činíte tak na vlastní odpovědnost.

Zvláštní ustanovení pro naše uživatele z Evropy

Pokud jste osobou, která sídlí v členském státu Evropské unie, potvrzujete a souhlasíte s tím, že můžeme shromaždovat, používat a sdělovat Vaše osobní údaje způsobem, který je popsán v těchto Zásadách ochrany soukromí nebo v kterémkoli jejich dodatku. Dále potvrzujete a souhlasíte s tím, ze můžeme převádět Vaše osobní údaje mimo Evropskou unii k účelům popsaným v těchto Zásadách ochrany soukromí. V případě Vašeho nesouhlasu s uvedenými podmínkami těchto Zásad ochrany soukromí na tuto stránku prosím nevstupujte.

Doprava zdarma při

nákupu nad 3000 Kč

Dárek zdarma!

Objednávka nad 2000,- kč.

Prodloužená záruka

při registraci o 1 rok!

Využíváme vlastní

servisní středisko

Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Marketingové cookies nám umožňují zobrazovat relevantní reklamu i mimo náš web, vyhodnocovat její úspěšnost a zvyšovat tak Vaši spokojnost. Tyto subory cookies nám také pomáhají personalizovat reklamu, kterou vidíte na našich stránkách, a také určovat, jaké reklamy, reklamní technologie a reklamní sítě jsou pro nás nejužitnější. Na základě těchto cookies můžeme vytvářet profily o vašich zájmech a podle nich Vám zobrazovat relevantní reklamy. Marketingové cookies využíváme i pro zbožové porovnávače cen.